Новини

Успешно изпълнен проект с финансиране от ЕС

25.02.2012

В ЗММ Сливен беше успешно изпълнен проект по Договор № BG161PO003-2.3.01-0008-С0001/12/07/2012 "Инвестиция в оборудване за намаляване енергоемкостта и повишаване ефективността на производството на ''3ММ СЛИВЕН'' АД" осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, Операция BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в „Зелена индустрия”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

По време на изпълнение на проекта бяха доставени две машини: кръгло шлифовална CNC машина UB63/3000 CNC произведена от фирма Хол Монта- Република Чехия и 4-осен CNC хоризонтален обработващ център- Nexus 10800-II- произведен от фирма Ямазаки Мазак –Япония.

След въвеждане в експлоатация на новото оборудване в края на 2013г беше реализирана основната цел на проекта за преодоляване на негативното влияние на производствения процес върху околната среда, чрез намаляване енергоемкостта на производственото оборудване, което е ключов фактор за повишаване на конкурентоспособността и устойчивото развитие на „ЗММ Сливен“.

Зелена иновация в ЗММ Сливен АД

25.02.2012

С Решение/Заповед №306 от 13.12.2012г. е определен изпълнител за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ново производствено оборудване:

1. Кръгло шлифовална CNC машина

2. 4-ри CNC осен хоризонтален обработващ център

Нов модел универсален струг

25.02.2012

Очаква в края на 2012 г. "ЗММ Сливен" АД да предложи на своите клиенти нов модел стругова машина с безстепенно регулиране на оборотите CU1410RD.
Максималният диаметър на детайла над направляващите е 1410 mm. Ширината на направляващите е 800 mm. Светъл отвор на шпиндела 205 mm. Дължина на заготовките: 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 и 9000 mm.

ЗММ-Сливен АД внедрява ERP система

25.02.2012

"ЗММ Сливен" АД е в процес на изграждане и внедряване на ERP система - SAP Best Practices Baseline package (България) V1.603.
Това е система, която покрива всички ключови бизнес процеси - от дистрибуция и логистика до производство и обслужване. Продуктът представлява пълнофункционална ERP система, предварително параметризирана за този пакет от процеси.

Зелена иновация в ЗММ-Сливен АД

25.02.2012

Управляващият орган на Оперативна програма Конкурентноспособност одобри "ЗММ-Сливен" АД за финансиране по процедура Иновации в зелена индустрия.

Проектното предложение е "Инвестиция в оборудване за намаляване енергоемкоста и повишаване ефективността на производството на "ЗММ-Сливен" АД.
Общият бюджет на проекта е 2 251 942 лева.